Atrinik Server  4.0
Macros
Identify modes

Macros

#define IDENTIFY_NORMAL   0
 
#define IDENTIFY_ALL   1
 
#define IDENTIFY_MARKED   2
 

Detailed Description

Modes for cast_identify().

Macro Definition Documentation

#define IDENTIFY_ALL   1

Identify everything.

Definition at line 60 of file define.h.

#define IDENTIFY_MARKED   2

Identify only marked item.

Definition at line 62 of file define.h.

#define IDENTIFY_NORMAL   0

Normal identification.

Definition at line 58 of file define.h.